เวย์โปรตีน

สร้างครอบครัวสุขภาพดี

พิมพ์

 

ครอบครัวสร้างครอบครัวสุขภาพดี

ครอบครัวที่อิ่มเอมด้วยความสุข ความประทับใจ ความอบอุ่น ย่อมมีพื้นฐานมาจากความรัก ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยซึ่งกันและกัน ที่จะช่วยเพิ่มพูนสร้างเสริมสายใยแห่งความรักความผูกผันในครอบครัวมีความแนบแน่น กลมเกลียวและเข้มแข็ง

 

ช่วยเป็นภูมิต้านทานและป้องกันอันตรายจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษ อันเนื่องมาจากปัญหาความเจ็บป่วยของสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การออกกำลังกายร่วมกันของครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 2 ครั้งหรือมากกว่า เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยประสานความสัมพันธ์ ในการสร้างเสริมสายใยเห็นใจและความเข้าใจที่จะนำไปสู่ความอบอุ่นใจ ตลอดจนสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีแก่ทุกคนในครอบครัว เป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับตัวเอง กับครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้อย่างมั่นใจ

 

ครอบครัวหรือบ้านสุขภาพดี จึงมิได้หมายความเพียงแค่ทุกคนในครอบครัวหรือในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่มีอาการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงทุกคนในชุมชน ในสังคมที่อยู่อาศัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถจะดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหาเลี้ยงชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นปกติสุขมิใช้ 3 วันดี 4 วันไข้ หรือมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บซ่อนเร้นแอบแฝงในร่างกาย เพียงแต่ยังมิได้แสดงอาการให้ปรากฏ

 

การที่ทุกคนในครอบครัวจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีปัจจัยหลักที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ คือ รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ได้สัดส่วนที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเป็นประจำ และสม่ำเสมอ พักผ่อนและการนอนหลับอย่างเพียงพอ

 

สาเหตุที่มาของปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวล้วนมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานดังกล่าว นับทั้งแต่การไม่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า รวมไปถึงการไม่รู้จักยับยั้งใจในรสชาติทำไห้หลงเพลินไปกับความเอร็ดอร่อยจนเกินความพอเหมาะพอดี หรือพออิ่มกว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเสื้อ กระโปรง กางเกง ที่สวมใส่เริ่มคับ เพราะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเริ่มเข้าสู่สภาวะน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือเริ่มอ้วน

 

ผนวกกับความไม่ใส่ใจในคุณฯค่าความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างแท้จริง จึงเข้าใจว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาสุภาพ หรือสุขภาพไม่ดี เมื่อตนเองไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจึงไม่มีความจำเป็นต้องออกกำลังกาย

 

การออกกำลังกายจึงมักจะถูกอ้างว่าเป็นเรื่องของการเสียเวลาหรืแก้ตัวว่าไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย ทั้งที่เราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันนอกจากนี้การพักผ่อนไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เพียงพอหรือขาดการพักผ่อน ยิ่งเป็นตัวการเร่งทำให้ร่างกายทรุดโทรมและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพราะไม่มีโอกาสให้ร่างกายได้มีเวลาซ่อมแซมและสร้างเสริมส่วนที่สึกหรอจากการถูกใช้งาน

 

ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่นับวันจะฟุ่มเฟือยมากขึ้น จนทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกันในการป้องกันและชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายอันเป็นสาเหตุที่มาของปัญหาสุขภาพนานับปการที่ตามมา

 

การจัดปรับสมดุลของสุขภาพ ซึ่งมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญดังกล่าว ให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวเองและครอบครัว จึงเท่ากับเป็นการสร้างเสริมวินัยแห่งความพอเหมาะพอดีและพอเพียงภายในบ้านหรือครอบครัวให้มีความใส่ใจห่วงใยซึงกันและกันในการดูแลสุขภาพด้วยความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นและปรารถนาดีที่มีต่อกัน

 

ชวนกันออกกำลังกาย ใส่ใจห่วงใยซึ่งกันและกันในการดูและสุขภาพ ภายในครอบครัว

 

ADWHEY.COM

 

Wednesday the 28th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©